Nepali song
84K Followers64 Following

TakaTak ID: rajan_511

Please Like, Follow, Share Me ❤❤ Contact 📞 Me Instagram I'd : Rajanghi20 एउटा साधारण मान्छे! तपाईंले जस्तो नजरले हेर्नू हुन्छ!! म तेस्तै देखिन्छु !!!